Co u nas

Co u nas?

liczba odwiedzin: 200453

O szkole

Charakterystyka szkoły

W dniach od 7.01.2013r. do 17.01.2013r w Gimnazjum wizytatorzy Łódzkiego Kuratorium Oświaty przeprowadzili ewaluację zewnętrzną całościową.

Tak w raporcie z Ewaluacji widzą nasze Gimnazjum wizytatorzy (fragmenty raportu):

„Oto już od wejścia wita gości w swoich progach niezwykle urokliwym klimatem drewnianych rzeźb, ozdobnych ław i foteli, interesujących obrazów oraz prac plastyczno - technicznych autorstwa młodzieży uczęszczającej do tej placówki. Tak niecodzienny wystrój szkoła zawdzięcza bliskiej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Całość wystroju łączy się w swym charakterze niejako z postacią patrona, którego imię szkoła nosi. Wystrój jest nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim funkcjonalny. Pozwala uczniom na spokojne spożycie śniadania, daje możliwość chwilowego odpoczynku w przyjaznych, wygodnych warunkach. Szkoła zapewnia rozwój inteligencji wielorakich. Rozwija zainteresowania i pasje plastyczne, fotograficzne, literackie, muzyczne, sportowe - dba o wszechstronny rozwój. Działania te przynoszą wymierne efekty w postaci udziału młodzieży w konkursach na szczeblu powiatu, województwa i kraju oraz zdobywanie wyróżnień i nagród. Przygotowaniem uczniów zajmują się często osoby, dla których te działania stanowią osobiste pasje, niejednokrotnie nie związane bezpośrednio z nauczanym przedmiotem. Szkoła rozwija umiejętności i zainteresowania informatyczne uczniów. Posiada kadrę o bardzo wysokich kwalifikacjach informatycznych (Egzaminator Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy). Daje to uczniom możliwość przygotowania się, zdania egzaminów (szkoła posiada Certyfikat ECDL, jedna z pracowni komputerowych pełni funkcję Laboratorium ECDL) i zdobycia Międzynarodowego Komputerowego Prawa Jazdy na terenie szkoły. Wszystkie działania, które podejmują nauczyciele mają na celu poprawę jakości pracy szkoły. Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach funkcjonowania szkoły, aby wszyscy uczniowie mogli korzystać z całej oferty szkoły bez względu na to, czy są dowożeni do szkoły autobusami czy nie. Nauka to nie tylko zdobywanie wiedzy w szkolnych murach. W szkole uczniowie biorą udział w wycieczkach i wyjazdach o charakterze krajoznawczym, integracyjnym oraz edukacyjnym. Aby możliwie najwięcej uczniów korzystało z tych wyjazdów szkoła oferuje potrzebującym uczniom dofinansowanie. Gimnazjum w Lutomiersku liczy niewiele, bo około 200 uczniów Ta nieduża liczba gwarantuje dobrą znajomość indywidualnych potrzeb każdego wychowanka, zapewnia możliwość podejmowania efektywnych działań w ich realizacji .
W tej szkole uczeń nie jest ”numerem w dzienniku” lecz dobrze znaną z imienia i nazwiska, rozumianą i otoczoną zainteresowaniem osobą. W gimnazjum potrzeby ucznia, dbałość o ich realizację stanowią priorytet. Troską obejmuje się zarówno te potrzeby podstawowe jak również podejmowanych jest szereg działań zapewniających poczucie bezpieczeństwa. Wpływa na to między innymi realizowany w placówce Program Adaptacyjny. Działania podejmowane ułatwiają aklimatyzację uczniom rozpoczynającym naukę, eliminują zjawisko przemocy. Teren wewnątrz budynku i na zewnątrz objęty jest monitoringiem, co także w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo. Szkoła zapewnia rodzicom i uczniom możliwość korzystania z pomocy psychologicznej na terenie placówki. Ułatwia w ten sposób dostęp i pozwala na uzyskanie fachowej pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów ucznia i jego rodziny. Gimnazjum rozwija postawy przedsiębiorczości i samorządności przygotowując młodzież do aktywnego udziału w życiu społecznym. Realizuje projekty wyposażające uczniów w pożądane społecznie postawy. W pracy wychowawczej osiąga wysokie efekty, w szkole nie ma problemu narkotyków. Nauczyciele i młodzież chętnie podejmują współpracę z innymi szkołami w gminie. Gimnazjum może poszczycić się wieloma absolwentami, którzy w toku dalszej nauki osiągają najwyższe efekty edukacyjne, są stypendystami i laureatami ogólnopolskich konkursów. Wielu z byłych uczniów chętnie przychodzi do szkoły, szuka kontaktu z dyrektorem i kadrą pedagogiczną, dzieli się swymi sukcesami, czasem oczekuje pomocy, a niekiedy wychodzą z propozycjami współpracy. Taka postawa jest ważnym wyznacznikiem więzi między ludźmi, które potrafią tworzyć się podczas lat wspólnej pracy i wspólnego pobytu w tej szkole.

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku pełni rolę ośrodka, miejsca edukacji ale i wydarzeń kulturalnych, sportowych, miejsca spotkań. Atmosfera w niej panująca, mała liczebność klas pozwala na indywidualizację nauczania i wsparcie każdego ucznia.”

Ewaluacja to nowa obowiązująca od 2010 roku forma nadzoru pedagogicznego, która polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących; o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach); o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów); o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się); o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Informacje te zbierają wizytatorzy nie znający wcześniej placówki, którzy poprzez obserwację szkoły, obserwacje zajęć, rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracownikami niepedagogicznymi, partnerami szkoły, dyrektorem, analizę dokumentacji oraz pytając w formie ankiet nauczycieli, rodziców, uczniów przygotowują raport i ustalają poziom spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Nasze Gimnazjum we wszystkich 17 wymaganiach spełniło te kryteria na wysokim(B) lub bardzo wysokim poziomie(A).

Wizytatorzy sformułowali w 17 wymaganiach następujące wnioski:

 1. W gimnazjum dokonuje się ilościowej i jakościowej analizy wyników egzaminu zewnętrznego na poziomie wyników pojedynczych uczniów, jak również na poziomie zespołów klasowych. Sformułowane wnioski z analizy są podstawą dla wprowadzanych zmian, przyczyniają się do poprawy wyników nauczania. Wymaganie to zostało spełnione na wysokim poziomie.
 2. W gimnazjum nauczyciele na podstawie prowadzonej diagnozy indywidualizują i dostosowują wymagania do potrzeb ucznia. Diagnozy te są podstawą budowy planów wynikowych, dostosowaniu form i metod pracy, przyczyniając się do skuteczniejszego nabywania wiadomości i umiejętności uczniów. Wymaganie to zostało spełnione na wysokim poziomie.
 3. Nauczyciele podejmują w szkole wiele działań, aby uczniowie byli aktywni. Zgłaszane przez uczniów pomysły i inicjatywy są realizowane przez szkołę w miarę możliwości. Społeczność uczniowska bierze aktywny udział w życiu szkoły. Wymaganie zostało spełnione na wysokim poziomie.
 4. Szkoła gwarantuje uczniom bezpieczeństwo. Uczniowie przestrzegają zasady właściwego zachowania się. Nauczyciele analizują skuteczność podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Wymaganie zostało spełnione na bardzo wysokim poziomie.
 5. Posiadana przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego koncepcja pracy szkoły gwarantuje skuteczność działania, określa, co należy zrobić, uporządkować, w jakim kierunku dążyć. Jest wskazaniem, co robić w najbliższej przyszłości. Wśród nauczycieli, uczniów i rodziców uruchamia myślenie twórcze, chęć poszukiwania i inspirowania rozwoju szkoły, ucznia. Wymaganie to zostało spełnione na bardzo wysokim poziomie.
 6. Nauczyciele tworząc ofertę edukacyjną uwzględniają jej spójność z podstawę programową, aktualne potrzeby i możliwości uczniów. Jest ona również odpowiedzią jak przygotować ucznia do spełniania ról społecznych w dalszym życiu. Szkoła poddaje ofertę ciągłemu monitorowaniu, którego skutkiem jest jej wzbogacanie
  i dostosowanie do zmieniających się potrzeb. Istotnym rozwiązaniem są wprowadzone rozwiązania programowe rozwijające aspiracje, ambicje uczniów oraz dążenie do podnoszenia jakości pracy szkoły. Wymaganie to zostało spełnione na wysokim poziomie.
 7. Widoczne jest dążenie nauczycieli do uzyskania efektów w realizacji procesów edukacyjnych. Umiejętnie i celowo nauczyciele wykorzystują wskazówki dotyczące zalecanych warunków realizacji podstawy programowej, monitorują i doskonalą proces. Widoczna jest aktywność uczniów i nauczycieli. Nauczyciele dostarczają uczniom informacje o ich sukcesach i porażkach, motywują i wspierają, pomagają w planowaniu dalszego rozwoju. Wymaganie to zostało spełnione na wysokim poziomie.
 8. Nauczyciele spostrzegają szkołę jako instytucję, w której pojedyncze działania nauczycieli, bez wsparcia i pomocy innych nie dają pożądanych efektów. Uważają, że procesy edukacyjne wymagają współpracy nauczycieli podczas ich planowania i dokonywania systematycznych analiz, które pomagają w ich doskonaleniu. Współpraca ma charakter ciągły, nakierowany na rozwój ucznia i szkoły. Wymaganie to zostało spełnione na wysokim poziomie.
 9. Nauczyciele, pracownicy w sposób umiejętny i celowy wpływają na zachowania uczniów, ich stosunek do rówieśników, osób starszych, zjawisk społecznych poprzez oddziaływania wychowawcze. Działania te mają charakter zorganizowany w spójny sposób, dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów. Szkoła osiąga sukcesy w kontekście kształtowania kompetencji społecznych uczniów, konsekwencji oddziaływań i akceptacji celów wychowawczych przez uczących się. Efektem dobrze realizowanej współpracy i współdziałania uczniów, nauczycieli i rodziców są wypracowane i wdrożone procedury. Wymaganie to zostało spełnione na wysokim poziomie.
 10. Gimnazjum w Lutomiersku to placówka, w której prowadzone są liczne działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Dba się tu zarówno o uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych jak i tych, którzy posiadają uzdolnienia i predyspozycje w różnych kierunkach. Działania te są przeprowadzane w ramach organizacji pracy szkoły oraz projektów edukacyjnych. Uczniowie w zależności od potrzeb uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach. W szkole istnieje skuteczna wymiana informacji między rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem, co pomaga pozytywnie dostosowywać wymagania wobec uczniów mających trudności w nauce. Wymaganie to zostało spełnione na wysokim poziomie.
 11. Szkoła wykorzystuje w procesie nauczania zasoby instytucji i organizacji działających w środowisku. Współpraca szkoły ze środowiskiem daje uczniom możliwość prezentacji swoich osiągnięć i promowania szkoły. Wymaganie zostało spełnione na bardzo wysokim poziomie.
 12. Gimnazjum przygotowuje uczniów do dalszej edukacji i funkcjonowania na rynku pracy, poszukując ciekawych rozwiązań, form pracy. Nauczyciele organizują współpracę z absolwentami. Informacje o losach absolwentów wykorzystywane są do doskonalenia efektów nauczania i wychowania. Wymaganie zostało spełnione na wysokim poziomie.
 13. Szkoła dba o właściwe funkcjonowanie w środowisku lokalnym – jest to aspektem jej pracy. Prawidłowo planowana działalność informacyjna i konsekwentnie prowadzona współpraca ze środowiskiem mająca na celu upowszechnianie wartości edukacji ma wpływ na pozycję i postrzeganie szkoły. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku poprzez promowanie jej osiągnięć służy integracji ze środowiskiem, podnoszeniu jakości pracy szkoły. Wymaganie zostało spełnione na wysokim poziomie.
 14. Gimnazjum pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Szkoła umożliwia rodzicom dostęp do różnorodnych form wsparcia w wychowaniu ich dzieci. Ważniejsze decyzje dotyczące życia szkoły podejmuje Rada Rodziców. Wymaganie zostało spełnione na wysokim poziomie.
 15. W ramach wzajemnej współpracy i współdziałania większość nauczycieli preferuje pracę zespołową. Szkoła określa cele i wartości, na których się skupia, realizuje i doskonali. Nauczyciele zbudowali atmosferę pracy, chętnie dzielą się swymi przemyśleniami i opiniami, szanują się nawzajem, rozwiązują problemy, umieją się wzajemnie wysłuchać i zrozumieć swoje racje. Wymaganie to zostało spełnione na wysokim poziomie.
 16. Dyrektor angażuje nauczycieli w ewaluację wewnętrzną. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły, jej oferty i rozwoju. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów pracowników. Wymaganie to zostało spełnione na bardzo wysokim poziomie.
 17. Warunki lokalowe szkoły oraz jej wyposażenie jest wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Widoczne są systematyczne starania wszystkich pracowników, aby gimnazjum było szkołą nowoczesną, odpowiadającą potrzebom uczniów oraz wyzwaniom zmieniającego się świata. Wymaganie to zostało spełnione na wysokim poziomie.

 

Raport kończy się następującymi wnioskami:

1. Koncepcja pracy Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku jest podstawą rozwoju i doskonalenia pracy. Jest otwarta na dokonywanie poprawek i zmian wynikających z pracy szkoły przez poszczególne lata, zmieniającą się sytuację prawną, potrzeby społeczności lokalnej a przede wszystkim z uwagi na wnioski i spostrzeżenia nauczycieli uczących.

2. Gimnazjum to szkoła z potencjałem społecznym, kulturowym, sportowym, ważny ośrodek dla społeczności lokalnej - stwarzający możliwość wszechstronnego rozwoju każdemu uczniowi, wzmacniający więzi ze środowiskiem.

3.Ewaluacja wewnętrzna planowana i realizowana jest elementem codziennej praktyki, w którą zaangażowani są nauczyciele. Prowadzone przez nauczycieli badania są odpowiedzią na konkretne i aktualne potrzeby – stanowią wartościową i rzeczywistą pomoc w pracy gimnazjum, dostarczają informacji do podejmowania decyzji.

4. Realizowane projekty, programy, podejmowane działania, prezentowane postawy przez wszystkich pracowników, uczniów zmierzają do tworzenia dobrego klimatu oraz sprzyjają kształtowaniu postaw zgodnych z przyjętymi normami społecznymi.

5. Dbałość i troska wszystkich pracowników o zapewnienie bezpiecznego miejsca pobytu i nauki, kształtowanie właściwego zachowania, pozwalają postrzegać szkołę przez wszystkie podmioty uczestniczące w badaniu - jako przyjazną uczniowi, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, przyjemnie spędzić czas i realizować własne pomysły.

6.Oferta edukacyjna umożliwia w pełni realizację podstawy programowej, jest wzbogacana i modyfikowana przez nauczycieli. Odpowiada na potrzeby uczniów, rodziców i środowiska lokalnego – gwarantuje przygotowanie wychowanka do podjęcia dalszej drogi kształcenia.

Pełny tekst Raportu (35 stron) można znaleźć na stronie http://www.npseo.pl

Andrzej Stasiak

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum im.Leszka Czarnego w Lutomiersku
  ul. Piłsudskiego 1
  95-083 Lutomiersk
 • 43 677-51-02

Galeria zdjęć